e-business company

management - advies - beheer - support

Algemene voorwaarden e-business company

1.    Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
a.    Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan e-business company opdraagt/opdragen werkzaamheden te verrichten en diensten te verlenen. 
b.    Opdrachtnemer: e-business company 
c.    Opdracht: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens de Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten. 

2.    Algemeen
a.    De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor de dienstverlening van e-business company aan opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. 
b.    Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
c.    De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door e-business company nadrukkelijk van de hand gewezen. 

3.    Offertes en tot stand komen overeenkomst
a.    Offertes van e-business company zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de aanpak en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt 
b.    De door e-business company gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 15 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 
c.    De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever en e-business company ondertekende opdrachtbevestiging door e-business company retour is ontvangen. 
d.    De overeenkomst komt in de plaats van , en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
e.    Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.    Uitvoering en duur van de opdracht
a.    e-business company zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een 'inspanningsverplichting', omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
b.    e-business company kan pas meer werkzaamheden verrichten en aan de Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. 
c.    De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van de adviseur van e-business company worden beïnvloedt door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die e-business company verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. e-business company kan om deze reden niet van tevoren niet exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. 

5.    Medewerking door de Opdrachtgever 
a.    Om de uitvoering van de Opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegeven die e-business company nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van kundige medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van e-business company betrokken (zullen) zijn. 
b.    De Opdrachtgever zal aan medewerkers van e-business company alle noodzakelijk en redelijkerwijze te vragen faciliteiten ter beschikking stellen en een werkplek en de benodigde materialen ter beschikking stellen, alsmede op verzoek assistentie verlenen. 
c.    Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan e-business company ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden zijn verkregen. 

6.    Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering 
a.    Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de Opdrachtgever of door e-business company geschiedt uitsluitend in en na onderling overleg.

7.    Tarieven en kosten van de opdracht
a.    De tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd. 
b.    Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen secretariaatskosten, reis uren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. 
c.    Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en de kosten die e-business company noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. 
d.    In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.           

8.    Betalingsvoorwaarden
a.    Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. 
b.    Indien een factuur niet na de in lid a. bedoelde termijn is voldaan, zal de Opdrachtgever aan e-business company  een rente verschuldigd zijn ter grootte van de wettelijke rente conform artikel 6: 119/120 B.W., vermeerderd met vier procent, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden worden aangemerkt.
c.    Indien de Opdrachtgever, na het verstrijken van de in lid a. bedoelde termijn en na daartoe door e-business company te zijn gemaand gedurende een door e-business company te bepalen termijn in gebreke blijft aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, komen de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso en / of executiemaatregelen voor rekening van de Opdrachtgever. Laatstgenoemde zal ter zake minimaal verschuldigd zijn het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten zoals dat op het moment van in gebreke zijn geldt. 
d.    Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan, is e-business company bevoegd de nakoming van de jegens de Opdrachtgever aangegane verplichtingen op te schorten, totdat betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is verschaft. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in gebreke zijn indien e-business company heeft vernomen dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen. 
e.    Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie). 

9.    Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
a.    De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloedt, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. 
b.    Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal e-business company de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. 

10.    Tussentijdse beëindiging van de opdracht
a.    Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat mede opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt, met inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn.
b.    Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft e-business company vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. 
c.    e-business company mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als, ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. e-business company behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. 
d.    Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van de een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. 

11.    Intellectuele eigendom
a.    Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij e-business company 
b.    Openbaarmaking van de in lid a bedoelde stukken en andere geestesproducten kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van e-business company 
c.    De Opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. 

12.    Vertrouwelijkheid
a.    e-business company houdt ter zake de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken. Dit werkdossier is eigendom van e-business company 
b.    e-business company is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden, tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht. 
c.    e-business company zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. 
d.    De Opdrachtgever zal zonder toestemming van e-business company aan derden geen mededeling doen over de aanpak van e-business company, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.
e.    Als niet in strijd met lid a, b en c van dit artikel, is e-business company gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden en de naam van de opdrachtgever aan (potentiële) klanten van e-business company en slechts ter indicatie van de ervaring van e-business company


13.    Elektronisch berichtenverkeer en gegevensuitwisseling
a.    Tijdens de uitvoering van de Opdracht zal er tussen Opdrachtgever en e-business company op verzoek van één van hen communicatie, berichtenverkeer en/of gegevensuitwisseling plaatsvinden via e-mail, webformulieren, sociale netwerksites, projectsites en cloud applicaties (bv. dropbox, google drive). Zowel e-business company als Opdrachtgever erkennen dat hier risico's aan kleven, zoals, maar niet beperkt tot, vervorming, vertraging, virussen e.d. 
b.    Opdrachtgever en e-business company stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen als gevolg van de onder lid a genoemde vormen van elektronisch berichtenverkeer en gegevensuitwisseling. 
c.    Zowel Opdrachtgever als e-business company zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten, ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico's. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of e-business company ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend. 

14.    Klachten en Aansprakelijkheid
a.    e-business company is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door e-business company van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. 
b.    e-business company is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat e-business company is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door e-business company kenbaar behoorde te zijn. 
c.    e-business company is niet aansprakelijk voor schade , van welke aard dan ook, die het gevolg is van het handelen van derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken door Opdrachtnemer of e-business company. 
d.    De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot 50% van het bedrag van het honorarium dat e-business company voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal 50% van het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
e.    Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan e-business company        
f.    Indien een klacht gegrond is zal e-business company de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal e-business company slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van dit artikel. 
g.    Opdrachtgever vrijwaart e-business company van vorderingen van derden die voortvloeien uit de door e-business company verrichte werkzaamheden. 
h.    Niet alleen e-business company , maar ook de natuurlijke en rechtspersonen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden. 

15.    Toepasselijk recht en geschillen
a.    De overeenkomsten tussen e-business company en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. 
b.    Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement waar e-business company is gevestigd.